Hotel: Penzion Bílichov
Adresa hotelu: Bílichov 102, 27374 Bílichov
Telefon: +420 777 480 738
Email: penzion@cheveldon.cz
Webová stránka: http://cheveldon.cz/

Firemní údaje:
CHEVELDON s.r.o.
Bílichov 102, 27374 Bílichov
IČO: 24689823
DIČ: CZ24689823
Spisová značka C 166318/MSPH Městský soud v Praze
Informace o zpracovávání osobních údajů
Information regarding processing of personal data

Společnost uvedená v hlavičce (dále jen „Společnost“) může přechodně uchovávat údaje o fyzických
osobách a tyto údaje dále používat pro různé účely. Toto sdělení je určeno všem osobám, které
využívají služeb Společnosti.
The Company mentioned in the heading of this document (the „Company“) may temporarily store
personal data of natural persons and such personal data use for dif erent purposes. This statement is
adressing any persons using any services of the Company.

Společnost může uchovávat následující informace:
The Company may store following information:
● vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa vašeho bydliště;
your name, surname, e-mail address, phone number and permanent address;
● údaje o platební kartě (typ karty, číslo karty, jméno na kartě, datum expirace a bezpečnostní
kód);
credit card information (type of card, card number, carholder name, expiration date and
CVC code);
● informace o pobytu hosta včetně data příjezdu a odjezdu a účelu pobytu; a
information regarding the stay of the guest including the date of arrival and departure and
the purpose of the stay; and
● informace, které poskytujete o svých preferencích.
information regarding your pref erences.

Osobní údaje uchováváme a používáme především k plnění našich smluvních závazků (ubytování
hosta), zákonných povinností a pro naše oprávněné zájmy. Osobní údaje nám umožňují plnit naše
povinnosti, dále nám také umožňují kontaktovat naše hosty v případě nutnosti a rovněž je také
užíváme pro účely marketingu. Osobní údaje můžeme poskytovat třetím stranám, ale výhradně za
účelem jejich zpracování pro naše účely (např. poskytovatelé rezervačních systémů, administrativní
podpory nebo účetní). Tyto strany mají vždy přístup k osobním údajům jen v tom rozsahu, jak je to
nezbytně nutné pro poskytování takových služeb. Společnost uchovává osobní údaje jen v případech,

kdy je to nutné ke splnění našich závazků, a výhradně po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které
byly tyto údaje získány. Jakmile již osobní údaje nebudou potřebné, budou z našich záznamů
odstraněny, nebo budou řádně anonymizovány. Osobní údaje obsažené ve smlouvách, sděleních a
obchodní korespondenci mohou podléhat zákonným požadavkům na uchovávání, v některých
případech až po dobu 6 let. Jakékoliv jiné údaje budou v zásadě vymazány nejpozději 3 roky po datu
poslední spolupráce a obchodního kontaktu s danou fyzickou osobou. Pro záložní kopie osobních
údajů, pořizované pro bezpečností účely, může platit delší doba uchovávání. Přístup k osobním
údajům však bude v takových případech omezený. Fyzické osoby mohou rovněž podat stížnost u
příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů v případech, kdy se budou domnívat, že dochází k
neoprávněnému zpracování jejich osobních údajů (www.uoou.cz).

We store and use the personal data mainly for the performance of a contract (accommodation of our
guest), fulfilling our legal obligations and for our legitimate interests. The personal data allows us to
fulfill our obligations, also allows us to contact our guests if necessary and also use them for
marketing purposes. We may provide personal data to third parties, but only for the purpose of
processing them for our purposes (eg. reservation system providers, administrative support or
accountants). Such parties shall always have access to personal data only to the extent strictly
necessary for the provision of such services. The Company retains personal data only when it is
necessary to fulfill our obligations and only for the time necessary to meet the purposes for which it
was obtained. Once personal data is no longer needed, it will be removed from our records or
properly anonymized. Personal data contained in contracts, communications, and business
correspondence may be subject to statutory retention requirements, in some cases up to 6 years. Any
other data will be deleted no later than 3 years after the date of the last cooperation and business
contact with the individual. For backup copies of personal data collected for security purposes,
longer retention times may apply. However, access to personal data will be limited in such cases.
Individuals may also file a complaint with the appropriate personal data protection authority in cases
where they believe that their personal data is being misused (www.uoou.cz).
Souhlas, který nám byl udělen k uchovávání a jinému použití osobních údajů, lze kdykoliv odvolat.
The approval that was granted to the Company for storage and other usage of the personal data may
be withdrawn at any time.

Všichni hosté mají následující práva:
All guests have following rights:
● Právo na přístup k údajům;
Right of access to data;
● Právo na opravu údajů;
Right to rectification;
● Právo na vymazání údajů (právo být zapomenut);
Right to erasure (right to be forgotten);
● Právo na omezení zpracování;
Right to restriction of processing;
● Právo na přenositelnost údajů; a
Right to data portability; and
● Právo na vznesení námitky.
Right to object.

Rádi Vám poskytneme další informace nebo vyřídíme Vaše žádosti o uplatnění výše uvedených práv.
Tyto žádosti mohou být zasílány Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této
informace.

We will be happy to provide you with any further information or to handle your requests for the above
rights. These requests may be sent to the Company at the e-mail address given in the heading of this
statement.